Пријави насилство и корупција

31.01.2020

Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 382/2019

бр. 02-1493/1 од 31.01.2020 година

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018),... Повеќе...

28.01.2020

О Д Л У К А (За избор на кандидати по Јавен Оглас за вработување на определено време бр.03-456/1 од 14.01.2020 од година)

бр. 02-1283/2
од 28.01.2020 година

Врз основа на чл.33 и чл.58-и од Закон за Извршување на Санкции („Службен весник на Република Македонија" број 2/... Повеќе...

22.11.2019

О Д Л У К И за избор на кандидати за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 208/2019

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати од... Повеќе...

13.11.2019

Одлуки за избор по Интерен Оглас 03/2019

Врз основа на член 31 и чл.79 ст.9 од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и 220/19 од 25.10.2019 год ) , директорот ја донесе следната

... Повеќе...
05.11.2019

Интерен Оглас 03/2019 од 05.11.2019

Врз основа на член 31, чл.67 ст.1 алинеја 2, чл.78 ст.1 и ст.2, чл.415-а од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и Сл.вес. 220/19 од 25.10.2019 год ) и добиено... Повеќе...

25.10.2019

Интерен Оглас 02/2019

Врз основа на , член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/... Повеќе...

14.10.2019

Одлуки по Интерен оглас 01/2019 од 27.09.2019 година

За пополнување на работните места преку постапка за унапредување под ред. бр.1, 2, 4 и 6 од интерниот оглас 01/2019 од 27.09.21019 год.

27.09.2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019

Врз основа на ,  член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/... Повеќе...

01.02.2018

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Објавен е планот за јавни набавки на К.П.У. Идризово за 2018 година.
Кон истиот можете да пристапите на линкот во продолжение:

14.12.2017

ПРИЕМ НА ПАКЕТИ

Понеделник –четврток до 13,00 часот
Сабота – недела до 14,00 часот

14.12.2017

Пријава на слободни посети

Понеделник – четврток -1 група од 8,00 -8,30, 2 група од 9,45 -10,15, 3 група 12,00 -12,30

14.12.2017

ПРИЈАВИ ПОСЕТА

Преку телефон 02/2580365
Понеделник - четврток од 8,30-10,30 и од 14,00 -18,00 часот
Петок од 8,30 -18.00 часот
На пријавница во установата
Понеделник –четврток од 13,00 -... Повеќе...