Пријави насилство и корупција

Доколку сакате да пријавите насилство и корупција во нашите установи, или пак имате Ваши предлози и представки во врска со нашето работење, Ве охрабруваме истото да го направите со пополнување на формата во продолжение.

Информации од јавен карактер

31.01.2020

Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 382/2019

бр. 02-1493/1 од 31.01.2020 година

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018),... Повеќе...

28.01.2020

О Д Л У К А (За избор на кандидати по Јавен Оглас за вработување на определено време бр.03-456/1 од 14.01.2020 од година)

бр. 02-1283/2
од 28.01.2020 година

Врз основа на чл.33 и чл.58-и од Закон за Извршување на Санкции („Службен весник на Република Македонија" број 2/... Повеќе...

22.11.2019

О Д Л У К И за избор на кандидати за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 208/2019

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати од... Повеќе...

13.11.2019

Одлуки за избор по Интерен Оглас 03/2019

Врз основа на член 31 и чл.79 ст.9 од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и 220/19 од 25.10.2019 год ) , директорот ја донесе следната

... Повеќе...
05.11.2019

Интерен Оглас 03/2019 од 05.11.2019

Врз основа на член 31, чл.67 ст.1 алинеја 2, чл.78 ст.1 и ст.2, чл.415-а од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и Сл.вес. 220/19 од 25.10.2019 год ) и добиено... Повеќе...

25.10.2019

Интерен Оглас 02/2019

Врз основа на , член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/... Повеќе...

14.10.2019

Одлуки по Интерен оглас 01/2019 од 27.09.2019 година

За пополнување на работните места преку постапка за унапредување под ред. бр.1, 2, 4 и 6 од интерниот оглас 01/2019 од 27.09.21019 год.

27.09.2019

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2019

Врз основа на ,  член 30 став 1 алинеја 2 став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/... Повеќе...

01.02.2018

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Објавен е планот за јавни набавки на К.П.У. Идризово за 2018 година.
Кон истиот можете да пристапите на линкот во продолжение:

14.12.2017

ПРИЕМ НА ПАКЕТИ

Понеделник –четврток до 13,00 часот
Сабота – недела до 14,00 часот

14.12.2017

Пријава на слободни посети

Понеделник – четврток -1 група од 8,00 -8,30, 2 група од 9,45 -10,15, 3 група 12,00 -12,30

14.12.2017

ПРИЈАВИ ПОСЕТА

Преку телефон 02/2580365
Понеделник - четврток од 8,30-10,30 и од 14,00 -18,00 часот
Петок од 8,30 -18.00 часот
На пријавница во установата
Понеделник –четврток од 13,00 -... Повеќе...