03.08.2021

ИНТЕРЕН ОГЛАС БР. 01/2021

Врз основа на член 67 став 1 алинеја 3 од Законот за извршување на санкции („Службен весник на Република Македонија” бр. 99/19 и 220/19), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас кај припадникот на затворска полиција , начинот на поднесување на документите и доказите за исполнување на условите содржани во огласот, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто , како и начинот на нивно бодување и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен Весник на Република Македонија бр. 121 од .2021 година) и добиено известување за обезбедени финансиски средства од Министерство за Финансии КПУ- КПД Идризово со Отворено одделение во Велес објавува на ден 03.08.2021 година:

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 01/2021
За пополнување на следните работни места со унапредување:

1. Помошник комадир во затворска полиција - 1 (еден) извршител,Стручен припадник на затворска полиција Категорија В од прво ниво со шифра ЗАТ 02 04 В01 002 во Затворска полиција .

Општи услови:
- да е државјанина на Р. Македонија
-активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен
-да има општа здравствена состојба за работното место,
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови

- Стручни квалификации - стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен -Високо образование ,

-Работно искуство најмалку 5 години работно искуство во струката
-да е психофизчки способен за вршење на работите во затворска полиција
-- да е оценет со оцена особено се истакнува или се истакнува при последнат оценување
-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас
-да поминал најмалку две години на тековното работно место
-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас ,

Паричниот износ на нето плата е 31.698,00,денари
Работно Време -работа во смени

НАПОМЕНА -Предвиденото унапредување е согласно годишниот план за вработување и унапредување во институцијата.

.

2 Помлад соработник во затворска полиција 3- (три) извршители ,Стручен припадник на затворска полиција Категорија В од трето ниво со шифра ЗАТ 02 04 В03 001 во Затворска полиција.

Општи услови:
- да е државјанина на Р. Македонија
-активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен
-да има општа здравствена состојба за работното место,
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови

- Стручни квалификации - стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен -правни науки, одбрана, економски науки .

-Работно искуство со или без работно искуство во струката
-да е психофизчки способен за вршење на работите во затворска полиција
- да е оценет со оцена особено се истакнува или се истакнува при последнато оценување
-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас
-да поминал најмалку две години на тековното работно место
-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас ,

Паричниот износ на нето плата е 26.887,00,денари
Работно Време -работа во смени

НАПОМЕНА -Предвиденото унапредување е согласно годишниот план за вработување и унапредување во институцијата.

3. Виш затворски полицаец во затворска полиција -3 (три) извршители ,Помошно-стручен припадник на затворска полиција Категорија Г од прво ниво со шифра ЗАТ 02 04 Г01 001 во Затворска полиција .

Општи услови:
- да е државјанина на Р. Македонија
-активно да го користи македонскиот јазик
- да е полнолетен
-да има општа здравствена состојба за работното место,
-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност

Посебни услови

- Стручни квалификации - Ниво на квалификации VA или ниво на квалификации IV според македонска рамка на квалификации и 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МСКОО или најмалку вишо или гимназиско или средно образование ,

-Работно искуство - најмалку 8 години работно искуство во струката

,
- да е оценет со оцена особено се истакнува или се истакнува при последнато оценување
-да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамките на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас
-да поминал најмалку две години на тековното работно место
-да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавување на интерниот оглас ,
Паричниот износ на нето плата е 24.825,00денари
Работно Време -работа во смени

НАПОМЕНА -Предвиденото унапредување е согласно годишниот план за вработување и унапредување во институцијата.

Потребни документи;
-Образец за пријавување на интерниот оглас кој може да се подигне од архивата на КПУ-КПД Идризово со отворено одделение Велес,
-Диплома за завршено образование,
-Извод од матична книга на родени,
-Уверени за државјанство,
-Лекарско уверение
-Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност,
-Доказ за работно искуство,
- докулку поседува да достави потврда за учество на обука како посетител, како обучувач или како ментор
- за унапредување на кандидатите од категорија В и Б доказ уверение или сертификат издаден од надлежна институција за познавање на еден од најчестите користени и јазици во Европска унија ,
-за унапредување на кандидатите од категорија В и Б доказ уверение или сертификат издаден од надлежна институција за познавање на компјутерски програми и вештини.
- за унапредување на кандидати од категорија Б и В доколку поседуваат да достават диплома за додипломски и посдипломски студии
- На интерниот оглас може да се јави припадник на затворска полиција вработен во КПУ-КПД Идризово Скопје со отворено одделение во Велес, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани согласно Законот за извршување на санкциии.

По објавување на интерниот оглас кандидатите пополнуваат пријава за конкурирање на интерен оглас во затворска полицикја во писмена форма преку архива на установата , до организационата единица за човечки ресурси во која се наведува за која работна позиција е пријавата за унапредување.
Заради докажување на исполнување на општите и посебните услови кон пријавата се приложуваат и другите докази во оргинал или копија заверена на нотар .
НAПОМЕНА- кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата ќе биде дисквакификуван од натамошна постапка.

.

.
Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена од денот на објавување на огласот..

Административната селекцијa ќе ја спроведе Комисијата за селекција унапредување на припадник на затворска полиција во рок од 5 дена од денот на завршување на интерниот оглас.
-Интервјуто на кандидатите за унапредување кои ја поминале фазата на администртивната селекција се спроведува од страна на Комисијата за селекција за унапредување на припадник на азтвоорска полиција во рок од 5 дена од завршување на фазата на административна селекција.

-Огласот ќе биде објавен на ВЕБ страната на Установата и на огласна табла .

.

ДИРЕКТОР
Јовица Стојановиќ