10.12.2021

Одлука за избор на кандидати по Интерен Оглас бр.01/2021 од 03.08.2021 година

02-14469/1

Врз основа на член 79 точка 9 од Закон за извршување на санкции (Сл. весник на РМ бр. 99/2019, 220/2019 ,член 49 став 2 и чл.55 став 2 од Закон за организација на органите на државната управа в.в со Интерен оглас за унапредување на припадници на затворска полиција бр. 01/2021 заведен под бр. 04-8982/1 од 03.08.2021 година објавен на веб страната на установата , на ден 09.12.2021 година Директорот на КПУ-КПД Идризово со Отворено Одделение Велес донесе :

O Д Л У К А

за избор на кандидати за унапредување на припадници во затворска полиција по Интерен оглас бр. 01/2021 заведен под бр.04-8982/1 од 03.08.2021година

1.За работното место Помошник командир во затворска полиција , шифра ЗАТ 02 04 В01 001- 1 (еден) извршител по Интерниот оглас за унапредување во КПУ-КПД Идризово со отворено одделение Велес бр.01/2021 заведен под бр. 04-8982/1 од 03.08.2021 соглсано Записникот од Комисијата за селекција за унапредување на припадници на затворска полиција заведен под бр. 05-1/311 од 26.11.2021 година е ИЗБРАН :

-. Срѓан Димитриевски

2. За работното место Помлад соработник во затворска полиција , шифра ЗАТ0204 В03 001-3 (три ) извршители по Интерниот оглас за унапредување во КПУ-КПД Идризово со отворено одделение Велес бр.01/2021 заведен под бр. 04-8982/1 од 03.08.2021 година согласно Записникот од Комисијата за селекција за унапредување на припадници на затворска полициај заведен под бр. 05-1/311 од 26.11.2021 година е ИЗБРАН

-. Горан Цветановски

3. За работното место Виш затворски полицаец во Затворска полиција , шифра ЗАТ0204Г01001 3-(три) извршители по Интерниот оглас за унапредување во КПУ-КПД Идризово со отворено одделение Велес бр.01/2021 заведен под бр. 04-8982/1 од 03.08.2021годинa согласно Записникот од Комисијата за унапредување заведен под бр. 05-1/311 од 26.11.2021 година се ИЗБРАНИ :

- Филип Стоилковски
-Фуат Барди
-Сашко Сетинов

Образложение

КПУ-КПД Идризово со Отворено одделение Велес објави Интерен Оглас за унапредување бр. 01/2021 заведен под бр. 04-8982/`1 од 03.08.2021 година и тоа за следните работни места :
1. Помошник командир во затворска полиција 1- еден извршител,
2.Помлад соработник во затворска полиција 3- три извршители
3. Виш затворски полицаец -3 три извршители
.
Согласно Предлог Одлуката за избор на прворангирани кандидати по интерниот оглас бр. 04-14427/1 од 07.12.2021година в.в со Записникот од Комисијата за селекција за унапредување заведен под бр. 05-1/311 од 26.11.2021 год. и Записникот од Комисијата за унапредување на припадници на затворска полиција од извршено интервју заведен под бр. 05-1/327 од 07.12.2021 година , за работното место

1.Помошник командир во затворска полиција избран е кандидатот
-Срѓан Димитриевски

2 за работното место Помлад соработник во затворска полиција избран е кандидатот
-Горан Цветановски

3.за работното место Виш затворски полицаец во затворска полиција избрани се следните кандидати:

-Филип Стоилковски
-Фуад Барди
-Сашко Сетинов

Од увидот во доставената документација и спроведеното интервју а имајки ја во предвид тежината и специфичноста на работното место кое треба да се извршува , ценејки ги сите доставени документи подетално и сите заедно Директорот на КПУ-КПД Идризово со Отворено одделение Велед одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА-Против одлуката за избор незадоволниот кандидат има право на жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на истата до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Изработил -Рак на ОЧР-В.Тепеѓозова

Доставено до

-Именуваните
-Сметководсто
-Одделение за човечки ресурси
-Архива
.

ДИРЕКТОР
Јовица Стојановиќ

.