31.01.2020

Одлука за избор на кандидат за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 382/2019

бр. 02-1493/1 од 31.01.2020 година

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Записник за административна селекција бр.10-2213/4od 26.12.2019год. Записник од спроведен испит за административен службеник бр. 10-339/1 од 16.01.2020 година, Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и интервју за административен службеник бр.10-339/2 од 23.01.2020година, Предлог за вработувањена кандидати со Конечна ранг листа на сите кандидати од Агенција за Администрација бр.10-339/3 од 23.01.2020 по Јавен Оглас број 382/2019, , и член 31 од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и 220/19 од 25.10.2019 год ) , директорот ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор на кандидат за вработување
на административен службеник по Јавен Оглас 382/2019

1. За работното место УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт за сметководствено работење и благајна на осудени лица –Одделение за сметководствено работење и плаќање, Сектор за финансиски прашања , се избира кандидатот - Светлана Рачевска .

О б р а з л о ж е н и е
Комисијата за селекција за вработување на административни службеници, формирана со Решение бр.10-2213/3 од 24.12.2019 година, по Јавен Оглас бр.382/2019 од 05.12.2019 година, објавен во три дневни весници Нова Македонија, Слободен Печат и Лајме, спроведе постапка за вработување на административен службеник согласно Закон за Административни службеници.
Комисијата спроведе административна селекција со Записник од извршена административна селекција за административен службеник бр. 10-2213/4од 26.12.2019 година, спроведе испит за административни службеници согласно Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-339/1 од 16.01.2020 година, како и изврши проверка на веродостојноста на доказите и спроведе Интервју согласно Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и Интервју за Административен службеник бр. 10-339/2 од 23.01.2020 година, по што достави Ранг Листа и предлог за Вработување на кандидат по Јавен Оглас 382/2019 бр.10-339/3 од 23.01.2020 година.
Врз основа на приложената документација Директорот на КПУ-КПД Идризово Скопје со отворено одделение во Велес одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
По завршување на постапката за избор и правосилност на одлуката, за избраниот кандидат ќе се донесе Решение за вработување и ќе се склучи договор за вработување на неопределено време.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право на жалба до Агенцијата за Администрација во рок од осум дена од денот на објавување на одлуката на Веб страницата и на огласната табла на Агенцијата за администрација.

Доставено до:
-Именуванот
-Архива
-Одделение за човечки ресурси
-Агенција за Администрација
ДИРЕКТОР
Боби Мојсоски

бр. 02-1492/1 од 31.01.2020 година

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018),Записник за административна селекција бр 10-2213/4од 26.12.2019год, Записник од спроведен испит за административен службеник бр. 10-339/1 од 16.01.2020 година, Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и интервју за административен службеник бр.10-339/2 од 23.01.2020година, Предлог за вработувањена кандидати со Конечна ранг листа на сите кандидати од Агенција за Администрација бр.10-339/3 од 23.01.2020 по Јавен Оглас број 382/2019, , и член 31 од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и 220/19 од 25.10.2019 год ) , директорот ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор на кандидат за вработување
на административен службеник по Јавен Оглас 382/2019

1. За работното место УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт за архивско работење –Одделение за општо-правни работи , Сектор за општо-правни работи и јавни набавки , се избира кандидатот - Јасмина Митановска .

О б р а з л о ж е н и е
Комисијата за селекција за вработување на административни службеници, формирана со Решение бр.10-2213/3 од 24.12.2019 година, по Јавен Оглас бр.382/2019 од 05.12.2019 година, објавен во три дневни весници Нова Македонија, Слободен Печат и Лајме, спроведе постапка за вработување на административен службеник согласно Закон за Административни службеници.
Комисијата спроведе административна селекција со Записник од извршена административна селекција за административен службеник бр. 10-2213/4од 26.12.2019 година, спроведе испит за административни службеници согласно Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-339/1 од 16.01.2020 година, како и изврши проверка на веродостојноста на доказите и спроведе Интервју согласно Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и Интервју за Административен службеник бр. 10-339/2 од 23.01.2020 година, по што достави Ранг Листа и предлог за Вработување на кандидат по Јавен Оглас 382/2019 бр.10-339/3 од 23.01.2020 година.
Врз основа на приложената документација Директорот на КПУ-КПД Идризово Скопје со отворено одделение во Велес одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
По завршување на постапката за избор и правосилност на одлуката, за избраниот кандидат ќе се донесе Решение за вработување и ќе се склучи договор за вработување на неопределено време.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право на жалба до Агенцијата за Администрација во рок од осум дена од денот на објавување на одлуката на Веб страницата и на огласната табла на Агенцијата за администрација.

Доставено до:
-Именуванот
-Архива
-Одделение за човечки ресурси
-Агенција за Администрација
ДИРЕКТОР
Боби Мојсоски