14.10.2019

Одлуки по Интерен оглас 01/2019 од 27.09.2019 година

За пополнување на работните места преку постапка за унапредување под ред. бр.1, 2, 4 и 6 од интерниот оглас 01/2019 од 27.09.21019 год.