22.11.2019

О Д Л У К И за избор на кандидати за вработување на административен службеник по Јавен Оглас 208/2019

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати од Агенција за Администрација бр.10-1668/10 од 20.11.2019 по Јавен Оглас број 208/2019, Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-1668/7 од 14.11.2019 година, Записник од извршена административна селекција за административен службеник бр.10-1668/6 од 31.10.2019 година, Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и Интервју за Административен службеник бр. 10-1668/8 од 19.11.2019 година и член 31 од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и 220/19 од 25.10.2019 год ) , директорот ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор на кандидат за вработување
на административен службеник по Јавен Оглас 208/2019

1. За работното место УПР 01 02 В04 000 Помлад соработник за контрола на буџетско работење, во одделение за буџетска контрола, Сектор за Финансиски прашања, се избира кандидатот - Симона Басталиќ.

О б р а з л о ж е н и е
Комисијата за селекција за вработување на административни службеници, формирана со Решение бр.10-1668/5 од 22.10.2019 година, по Јавен Оглас бр.208/2019 од 11.10.2019 година, објавен во три дневни весници Нова Македонија, Слободен Печат и Лајме, спроведе постапка за вработување на административен службеник согласно Закон за Административни службеници.
Комисијата спроведе административна селекција со Записник од извршена административна селекција за административен службеник бр.10-1668/6 од 31.10.2019 година, спроведе испит за административни службеници согласно Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-1668/7 од 14.11.2019 година, како и изврши проверка на веродостојноста на доказите и спроведе Интервју согласно Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и Интервју за Административен службеник бр. 10-1668/8 од 19.11.2019 година, по што достави Ранг Листа и предлог за Вработување на кандидат по Јавен Оглас 208/2019 бр.10-1668/10 од 20.11.2019 година.
Врз основа на приложената документација Директорот на КПУ-КПД Идризово Скопје со отворено одделение во Велес одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
По завршување на постапката за избор и правосилност на одлуката, за избраниот кандидат ќе се донесе Решение за вработување и ќе се склучи договор за вработување на неопределено време.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право на жалба до Агенцијата за Администрација во рок од осум дена од денот на објавување на одлуката на Веб страницата и на огласната табла на Агенцијата за администрација.

Врз основа на чл.45 ст.1 од Закон за Административни службеници (27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 05/2016, 142/2016, 11/2018), Конечна ранг листа и предлог за вработување на кандидати од Агенција за Администрација бр.10-1668/10 од 20.11.2019 по Јавен Оглас број 208/2019, Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-1668/7 од 14.11.2019 година, Записник од извршена административна селекција за административен службеник бр.10-1668/6 од 31.10.2019 година, Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и Интервју за Административен службеник бр. 10-1668/8 од 19.11.2019 година и член 31 од Закон за Извршување на Санкции (Сл.весник 99/19 од 21.05.2019 год и 220/19 од 25.10.2019 год ) , директорот ја донесе следната

О Д Л У К А
за избор на кандидат за вработување
на административен службеник по Јавен Оглас 208/2019

1. За работното место УПР 01 01 Г01 000 Самостоен референт за персонална евиденција, во Одделение за Човечки ресурси, се избира кандидатот - Татјана Дамческа.

О б р а з л о ж е н и е
Комисијата за селекција за вработување на административни службеници, формирана со Решение бр.10-1668/5 од 22.10.2019 година, по Јавен Оглас бр.208/2019 од 11.10.2019 година, објавен во три дневни весници Нова Македонија, Слободен Печат и Лајме, спроведе постапка за вработување на административен службеник согласно Закон за Административни службеници.
Комисијата спроведе административна селекција со Записник од извршена административна селекција за административен службеник бр.10-1668/6 од 31.10.2019 година, спроведе испит за административни службеници согласно Записник за спроведен испит за Административни службеници бр. 10-1668/7 од 14.11.2019 година, како и изврши проверка на веродостојноста на доказите и спроведе Интервју согласно Записник од спроведена проверка на веродостојност на докази и Интервју за Административен службеник бр. 10-1668/8 од 19.11.2019 година, по што достави Ранг Листа и предлог за Вработување на кандидат по Јавен Оглас 208/2019 бр.10-1668/10 од 20.11.2019 година.
Врз основа на приложената документација Директорот на КПУ-КПД Идризово Скопје со отворено одделение во Велес одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.
По завршување на постапката за избор и правосилност на одлуката, за избраниот кандидат ќе се донесе Решение за вработување и ќе се склучи договор за вработување на неопределено време.

Правна поука: Против оваа одлука незадоволниот кандидат има право на жалба до Агенцијата за Администрација во рок од осум дена од денот на објавување на одлуката на Веб страницата и на огласната табла на Агенцијата за администрација.

ДИРЕКТОР
Боби Мојсоски