14.12.2017

ПРИЈАВИ ПОСЕТА

Преку телефон 02/2580365
Понеделник - четврток од 8,30-10,30 и од 14,00 -18,00 часот
Петок од 8,30 -18.00 часот
На пријавница во установата
Понеделник –четврток од 13,00 -14,00 часот
Сабота и Недела – 1 група 8,30 -9,30, 2 група 10,30-11,30, 3 група 12,30-13,30,