03.08.2021

Решение за назначување на лице за прием на пријави од укажувачи , издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци од укажувачите

8970/1 од 30.07.2021

Врз основа на член 31 од Закон за извршување санкции (Службен весник на РСМбр. 99/2019 и 220/2019 ) член 55 став 2 од Закон за организација и работа на органите на... Повеќе...

03.08.2021

Упатство за прием на пријави од укажувачи , издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачит

Врз основа на член 31 од Закон за извршување санкции (Службен весник на РСМбр. 99/2019 и 220/2019 ) член 55 став 2 од Закон за организација и работа на органите на државна управа ( Сл. весник на... Повеќе...